Stadgar

Stadgar för Hällekis Samhällsförening

Föreningens namn och säte

§ 1 Föreningens namn är Hällekis Samhällsförening (ideell förening).

Föreningens säte är Hällekis i Götene kommun.

§ 2 Ändamål

 • Föreningen har som ändamål att ta till vara invånarnas i Hällekis intressen vad det gäller miljö och service.
 • Att aktivt verka för att göra området attraktivt för invånare och besökare.
 • Föreningen har som mål att bedriva en aktiv ungdomsverksamhet.
 • För att nå målen, samverka med kommunala organ och andra föreningar, organisationer och företag i området och dess närhet.
 • Att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
 • Att engagera områdets invånare i en verksamhet som bedrivs för deras skull.
 • Att skapa gemenskap
 • Föreningen strävar efter jämlikhet och är miljömässigt ansvarsfull.
 • Föreningen skall vara religiöst och politiskt neutral.

§ 3 Fullföljd av ändamål

Verksamheten skall bedrivas genom att föreningens medlemmar tillsammans i arbetsgrupper genomför projekt som beslutas om på föreningens styrelsemöten, planeringsmöten, föreningsmöten och årsmöte.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

Den som inte betalar medlemsavgift under kalenderåret betraktas ej som medlem.

§ 5 Medlemsförteckning

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 6 Medlemsavgift

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs på årsmötet.

§ 7 Årsmöte

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden ska då behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Mötesordförandes val av mötessekreterare
 3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning och sammankallande
 16. Övriga ärenden 

§ 8 Valberedning

Till valberedning intill nästkommande ordinarie årsmöte utses tre ledamöter och en ersättare, varav en ordinarie är sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet.

§ 9 Styrelse

 • Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, ordförande, kassör och sekreterare, väljs på två år. År ett väljs sekreterare och kassör på 2 år.
 • Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare
 • Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande verksamhet.
 • Styrelsen är beslutandemässig när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.
 • Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär detta.
 • Styrelsen har att föra protokoll i löpande nummerföljd vid såväl föreningsmöte, planeringsmöte och styrelsemöte. Protokoll justeras jämte ordförande av en ledamot. Protokoll skall finnas tillgängligt för föreningens medlemmar.

§ 10 Kallelse

Kallelsen till årsmöte eller föreningsmöte skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma via anslag på anslagstavla vid COOP i Hällekis samt på föreningens egen hemsida.

Dagordning tillhandahålls av styrelsen vid tid för kallelse.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Motioner

Medlem som önskar att ett visst ärende/motion, skall behandlas vid ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 13 Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet (75 % av angivna röster)

§ 14 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på 2 efterföljande föreningsmöten varav 1 skall vara årsmöte och under förutsättning att minst 75 % av närvarande medlemmar ansluter sig till förslaget.

Vid en upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla motsvarande ny samhällsförening. Om ingen sådan förening finns skall tillgångarna tillfalla bestämt angivet ändamål till gagn för samhället Hällekis.

Att ovanstående stadgar har antagits vid årsmöte 2022-05-11.