Personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY
Hällekis samhällsförening (HSF) behandlar personuppgifter enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att HSF skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.
____________________

Denna integritetspolicy beskriver hur HSF behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Hällekis samhällsförening, org.nr. 802415-5072 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får HSF dina personuppgifter?
HSF samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du blir medlem hos oss eller kontaktar oss.

Vilka uppgifter behandlas?
HSF behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer och adressuppgifter.

Varför behandlar HSF uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av HSF för bland annat följande ändamål:
• fullgöra våra åtaganden gentemot dig
• använda för att kontakta dig
• använda som underlag vid fakturering och bokföring
• hantera och administrera arbetsansökningar
• använda som underlag vid rapporteringar till myndigheter.

När har HSF rätt att behandla dina personuppgifter?
HSF har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. HSF kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av HSF och HSF:s personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land
HSF överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar HSF dina personuppgifter?
HSF sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.
Personuppgifter som tillhör en medlem gallras således som utgångspunkt när medlemskapet upphör under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till HSF.
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
HSF arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy
HSF gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen http://www.hallekis.nu

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Du når oss via:
samhallsforeningen@hallekis.nu

eller

Hällekis samhällsförening
℅ Roger Karlén
Vallvägen 2
533 74 Hällekis

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-05-11