Stadgar

Stadgar för Hällekis Samhällsförening

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Hällekis Samhällsförening (ideell förening).
Föreningens säte är Hällekis i Götene kommun.

§ 2 Ändamål
Föreningen har som ändamål att ta till vara invånarnas i Hällekis intressen vad det gäller miljö och service.
Att aktivt verka för att göra området attraktivt för invånarna och besökare.
Föreningen har som mål att bedriva en aktiv ungdomsverksamhet.
För att nå målen, samverka med kommunala organ och andra föreningar, organisationer och företag i området och dess närhet.
Att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
Att engagera områdets invånare i en verksamhet som bedrivs för deras skull.
Att skapa gemenskap
Föreningen strävar efter jämlikhet och är miljömässigt ansvarsfull.
Föreningen skall vara religiöst och politiskt neutral.

§ 3 Fullföljd av ändamål
Verksamheten skall bedrivas genom att föreningens medlemmar tillsammans i arbetsgrupper genomför projekt som beslutas om på föreningens styrelsemöten, planeringsmöten, föreningsmöten och årsmöte.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.
Den som inte betalar medlemsavgift under kalenderåret betraktas ej som medlem.

§ 5 Medlemsförteckning
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 6 Medlemsavgift
Medlem betalar årsavgift för innevarande år.
Belopp för nästkommande år fastställs på årsmötet.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Beslut enligt enkel majoritet (51%).
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Redovisning av verksamhetsplan
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av 2 revisorer och suppleanter
13. Val av valberedning
14. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift
15. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar
16. Vid stämman väckta frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 8 Valberedning
Till valberedning intill nästkommande ordinarie årsmöte utses tre ledamöter och en ersättare, varav en ordinarie är sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, ordförande, kassör och sekreterare, väljs på två år. År ett väljs sekreterare och kassör på 2 år.
Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande verksamhet.
Styrelsen är beslutandemässig när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär detta.
Styrelsen har att föra protokoll i löpande nummerföljd vid såväl föreningsmöte, planeringsmöte och styrelsemöte. Protokoll justeras jämte ordförande av en ledamot. Protokoll skall finnas tillgängligt för föreningens medlemmar.

§ 10 Kallelse
Kallelsen till årsmöte eller föreningsmöte skall ske senast två (2) veckor före via anslag på anslagstavla vid livsmedelsbutiken i Hällekis, på föreningens egen hemsida.
Dagordning tillhandahålls av styrelsen vid tid för kallelse.

§ 11 Årsredovisning
Årsredovisning lämnas av styrelsen till revisorerna senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Motioner
Medlem som önskar att ett visst ärende/motion, skall behandlas vid ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast 30 dagar före mötet.

§ 14 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet (75 % av avgivna röster)

§ 15 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på 2 efterföljande föreningsmöten varav 1 skall vara årsmöte och under förutsättning att minst 75 % av närvarande medlemmar ansluter sig till förslaget.
Vid en upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla motsvarande ny samhällsförening. Om ingen sådan förening finns skall tillgångarna tillfalla bestämt angivet ändamål till gagn för samhället Hällekis.

Att ovanstående stadgar har antagits vid årsmöte 2018-04-04.