Stadgar

Stadgar för Hällekis Samhällsförening

§ 1 Föreningens namn och säte

 • Föreningens namn är Hällekis Samhällsförening (ideell förening).
 • Föreningens säte är Hällekis i Götene kommun.

§ 2 Ändamål

 • Föreningen har som ändamål att ta till vara invånarnas i Hällekis intressen vad det gäller miljö och service.
 • Att aktivt verka för att göra området attraktivt för invånarna och besökare.
 • Föreningen har som mål att bedriva en aktiv ungdomsverksamhet.
 • För att nå målen, samverka med kommunala organ och andra föreningar, organisationer och företag i området och dess närhet.
 • Att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
 • Att engagera områdets invånare i en verksamhet som bedrivs för deras skull.
 • Att skapa gemenskap
 • Föreningen strävar efter jämlikhet och är miljömässigt ansvarsfull.
 • Föreningen skall vara religiöst och politiskt neutral.

§ 3 Fullföljd av ändamål

 • Verksamheten skall bedrivas genom att föreningens medlemmar tillsammans i arbetsgrupper genomför projekt som beslutas om på föreningens styrelsemöten, planeringsmöten, föreningsmöten och årsmöte.

§ 4 Medlemskap

 • Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.
 • Den som inte betalar medlemsavgift under kalenderåret betraktas ej som medlem.

§ 5 Medlemsförteckning

 • Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 6 Medlemsavgift

 • Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs på årsmötet.

§ 7 Årsmöte

 • Ordinarie årsmöte hålls senast innan mars utgång varje år. Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Beslut enligt enkel majoritet (51%).
 • Styrelsen skall i verksamhetsresultatet parallellt med det ekonomiska bokslutet även redovisa ett socialt bokslut med redovisning av bland annat av medlemmarna nedlagd tid samt åstadkommen allmän- och medlemsnytta.
 • Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av 2 revisorer och suppleanter
13. Val av valberedning
14. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift
15. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan föreningsstämman
16. Vid stämman väckta frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 8 Valberedning

 • Till valberedning intill nästkommande ordinarie årsmöte utses tre ledamöter och en ersättare, varav en ordinarie är sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet.

§ 9 Styrelse

 • Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, ordförande, kassör och sekreterare, väljs på två år. År ett väljs sekreterare och kassör på 2 år.
 • Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare
 • Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande verksamhet.
 • Styrelsen är beslutandemässig när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.
 • Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär detta.
 • Styrelsen har att föra protokoll i löpande nummerföljd vid såväl föreningsmöte, planeringsmöte och styrelsemöte. Protokoll justeras jämte ordförande av en ledamot. Protokoll skall finnas tillgängligt för föreningens medlemmar.

§ 10 Kallelse

 • Kallelsen till årsmöte eller föreningsmöte skall ske senast två (2) veckor före via anslag på anslagstavla vid Konsum i Hällekis, på föreningens egen hemsida, eller av medlem valt sätt.
 • Dagordning tillhandahålls av styrelsen vid tid för kallelse.

§ 11 Räkenskapsår

 • Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Motioner

 • Medlem som önskar att ett visst ärende/motion, skall behandlas vid ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 13 Stadgeändringar

 • Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet (75 % av angivna röster)

§ 14 Upplösning av föreningen

 • Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på 2 efterföljande föreningsmöten varav 1 skall vara årsmöte och under förutsättning att minst 75 % av närvarande medlemmar ansluter sig till förslaget.
 • Vid en upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla motsvarande ny samhällsförening. Om ingen sådan förening finns skall tillgångarna tillfalla bestämt angivet ändamål till gagn för samhället Hällekis.

Att ovanstående stadgar har antagits vid årsmöte 2004-02-01