På gång

Avslag från Götene kommun på vår ansökan för ett nytt Folkets Hus i Hällekis.

Styrelsen föreslår att lösa upp föreningen på grund av rådande förutsättningar.

Årsstämma 10 april kl 18.00 i skolans matsal.

Om årsstämman beslutar att föreningen skall lösas upp kallas det sedan till en extrainsatta årsstämma den 8 maj kl 18.00 i skolans matsal

 

 
Dagordning Hällekis Folkets Hus ordinarie föreningsstämma 2019
1. Val av ordförande för stämman
2. Mötesordförandes val av mötessekreterare
3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den
fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedning och sammankallande
16. Övriga ärenden
a) Ska föreningen upplösas eller ska ny styrelse utses?
b) Ändringar i stadgarna så att föreningens ekonomiska tillgångar tillfaller Hällekis samhällsförening vid en upplösning av föreningen.